Cefnogaeth a chyngor

Os ydych yn poeni am rywun sy’n cysgu allan, rhowch wybod i ni yma

Bydd y manylion a roddwch yn cael eu hanfon at yr awdurdod lleol, er mwyn helpu i’r unigolyn ddod i gysylltiad â chefnogaeth a gwasanaethau lleol.

Byddwch yn derbyn manylion am y cam y mae’r awdurdod lleol fel arfer yn ei gymryd ar ôl cael gwybod bod rhywun yn cysgu allan. Byddwn hefyd yn cysylltu â’r cyngor o fewn deg diwrnod gwaith i ddarganfod beth sydd wedi digwydd o ganlyniad i’ch rhybudd – a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi, os gofynnwch.

Cael cymorth ar gyfer rhywun sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref

Os yw rhywun mewn perygl o fynd yn ddigartref, gellir gweithredu mewn nifer o ffyrdd. I gael cyngor ynglŷn ag atal digartrefedd gallwch gysylltu â’r canlynol:

Tîm tai yr awdurdod lleol

Dylai eich awdurdod lleol allu darparu cyngor a chymorth os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fynd yn ddigartref.

I ddarganfod tîm tai eich awdurdod lleol, defnyddiwch wefan GOV.UK Yn Google teipiwch ‘darganfod fy awdurdod lleol / find my local authority’.

Shelter

Mae Shelter yn gallu darparu cyngor ac arweiniad ynglŷn â materion yn gysylltiedig â thai a digartrefedd:  0808 800 4444, 8am-8pm dydd Llun-dydd Gwener, 8am-5pm dydd Sadwrn-dydd Sul.

Shelter Cymru

Am gyngor ar frys, ffoniwch ein llinell gymorth tai arbenigol ar 0345 075 5005: Sylwch fod y gwasanaeth cyngor dros y ffôn yn gweithredu rhwng 9.30am-4pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn gallu darparu cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol ar amryw o faterion yn cynnwys tai.

Llinell Gymorth Genedlaethol Trais Domestig (24 awr)

Os yw rhywun yn dianc rhag trais domestig, ffoniwch: 0808 2000 247

Tîm Ailgysylltu Llundain

Mae’r tîm hwn yn gallu darparu cyngor i fewnfudwyr o Ewrop yn Llundain sydd eisiau dychwelyd i’w mamwlad: Ffoniwch  0870 383 3322

I gael gwybodaeth ar gyfer mewnfudwyr o Ewrop y tu allan i Lundain sydd eisiau dychwelyd adref, ewch i wefan Routes Homes, sy’n cael ei chynnal gan ThamesReach.

Refugee Action

Mae Refugee Action yn gallu darparu cyngor i geiswyr lloches a mewnfudwyr eraill: Ffoniwch 0808 800 0007