Diogelu data

Hysbysiad preifatrwydd diogelu data

Sut mae StreetLink yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch: Mae StreetLink yn cael ei reoli gan Homeless Link a St Mungo's Broadway. Mae’r naill a’r llall yn elusennau cofrestredig ac yn gweithredu o fewn fframwaith deddfwriaeth diogelu data.

Yn ôl y ddeddfwriaeth hon, mae’r wybodaeth a gaiff ei chadw’n ffeithiol, yn hytrach na beirniadol, rhaid cadw’r wybodaeth honno’n ddiogel, a’i defnyddio i’r diben y cafodd ei darparu’n unig, h.y. i ddod o hyd i rywun sy’n cysgu allan a’u rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau lleol a monitro a gwerthuso’r gwasanaeth a ddarperir gan StreetLink.

Mae StreetLink yn gweithredu yng Nghymru a Lloegr yn unig. Os bydd rhywun yn rhoi gwybod i ni am unigolyn sy’n cysgu allan y tu allan i Gymru a Lloegr ond o fewn y Deyrnas Unedig, bydd StreetLink yn ceisio trosglwyddo’r wybodaeth i wasanaethau lleol perthnasol. Ni chaiff gwybodaeth ei hanfon y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Mae StreetLink yn cael ei ariannu gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Mae St Mungo's Broadway a Homeless Link yn paratoi adroddiadau ar y gwasanaeth i’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Gwybodaeth a roddwyd gennych am yr unigolyn sy’n cysgu allan: Caiff gwybodaeth a roddwyd am unigolion sy’n cysgu allan ei chadw ar gronfa ddata ganolog a’i rhannu â’r awdurdod lleol perthnasol a/neu eu darparwr sydd o dan gontract (e.e. tîm allgymorth) er mwyn dod o hyd i’r unigolyn sy’n cysgu allan yn unig.   

Mae StreetLink yn monitro a gwerthuso’r defnydd a wneir o’i gwasanaeth a’r effaith y mae'n ei chael. Mae hyn yn cynnwys paratoi adroddiadau am nifer yr atgyfeiriadau a wneir, lleoliad yr atgyfeiriadau, a’r camau a gymerwyd o ganlyniad i atgyfeiriadau. Ni chaiff data personol am unigolion ei chynnwys yn yr adroddiadau hyn.

Gwybodaeth a roddwch amdanoch eich hun: Cedwir unrhyw wybodaeth a roddwch amdanoch eich hun gan StreetLink ar gronfa ddata ganolog a reolir yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn golygu mai gyda’ch cydsyniad chi’n unig y caiff gwybodaeth amdanoch ei rhannu gyda’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am yr ardal lle gwelsoch chi’r unigolyn yn cysgu allan, neu’r darparwr gwasanaeth o dan gontract (e.e. tîm allgymorth).

Gallai staff StreetLink neu staff darparu gwasanaeth/awdurdod lleol gysylltu â chi, gyda’ch cydsyniad, i ofyn am ragor o wybodaeth am yr atgyfeiriad (mewn achosion lle nad oes digon o wybodaeth i ddod o hyd i’r unigolyn sy’n cysgu allan) a darparu adborth am eich atgyfeiriad os ydych wedi gofyn am hynny.

Ni fyddwn yn gwerthu eich manylion i unrhyw drydydd parti, ond weithiau mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda darparwyr gwasanaeth dibynadwy sydd wedi eu hawdurdodi i weithredu ar ein rhan, ein cwmnïau masnachu, a chyrff cysylltiedig sy’n gweithio ar ein rhan neu sy’n gweithio mewn partneriaeth â ni er mwyn cyrraedd ein nod elusennol i roi terfyn ar ddigartrefedd.

Gallwch ddewis peidio â rhannu eich manylion â’r uchod ar unrhyw adeg drwy gysylltu â info@streetlink.org.uk

Os ydych wedi rhoi gwybodaeth amdanoch eich hun fel rhywun sy’n cysgu allan: bydd unrhyw wybodaeth a roddwch amdanoch eich hun fel rhywun sy’n cysgu allan yn cael ei chadw ar gronfa ddata ganolog a’i rhannu gyda’r awdurdod lleol perthnasol neu eu darparwyr sydd o dan gontract (e.e. tîm allgymorth) er mwyn dod o hyd i chi. 

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch amdanoch eich hun fel atgyfeiriwr hefyd yn cael ei chadw ar gronfa ddata ganolog. Mae’r holl ddata yn cael ei gadw a’i brosesu’n unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Mae StreetLink yn monitro a gwerthuso’r defnydd a wneir o’i gwasanaeth a’r effaith y mae'n ei chael. Mae hyn yn cynnwys paratoi adroddiadau am nifer yr atgyfeiriadau a wneir, lleoliad yr atgyfeiriadau, a’r camau a gymerwyd o ganlyniad i atgyfeiriadau. Ni chaiff data personol am unigolion ei chynnwys yn yr adroddiadau hyn. Bydd yr adroddiadau ar gael ar wefan StreetLink.

Adborth: Mae StreetLink yn gwerthfawrogi’r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi a’ch pryder am yr unigolyn yr ydych wedi ei gyfeirio i’n sylw. Rydym yn deall bod adborth ynglŷn â’r hyn sydd wedi digwydd o ganlyniad i’ch atgyfeiriad yn bwysig. Fodd bynnag, bydd yr adborth a roddwn o natur gyffredinol; oherwydd deddfwriaeth diogelu data, ni allwn ddatgelu gwybodaeth benodol am unigolion.

Byddwn yn dweud wrthych os yw’r awdurdod lleol wedi gweithredu ar atgyfeiriad ai peidio, ond ni allwn fanylu ynglŷn â’r hyn sydd wedi digwydd o ganlyniad i weithredu.

Dylech fod yn ymwybodol fod amgylchiadau unigol yn gallu effeithio ar y gwasanaethau sydd ar gael a sut mae unigolyn yn rhyngweithio â nhw. Os byddwch yn gweld rhywun yn dal i gysgu allan ar ôl i chi roi gwybod amdano ef neu hi, peidiwch â theimlo bod eich atgyfeiriad yn wastraff amser: mae'n bosibl y bydd camau’n cael eu gweithredu ‘y tu ôl i’r llen’ o ganlyniad i’ch atgyfeiriad.

Mynediad at wybodaeth:

Os ydych yn dymuno gweld yr wybodaeth a gedwir gan StreetLink amdanoch, gwnewch gais ysgrifenedig, a’i anfon i info@streetlink.org.uk