Ynglŷn â chysgu allan

Os ydych yn poeni am rywun sy’n cysgu allan, cysylltwch fel y gallwn eu rhoi mewn cysylltiad â’r gefnogaeth a’r gwasanaethau a’r sydd eu hangen arnynt.

Y broblem

Gall unrhyw un fynd yn ddigartref, ac mae cysgu allan yn gallu bod yn beryglus ac yn gallu gwneud niwed i’ch iechyd.

Po fwyaf y mae rhywun yn cysgu allan, y mwyaf yw’r perygl y bydd yn aros ar y strydoedd, yn ddiamddiffyn ac yn dioddef troseddau, yn datblygu problemau cyffuriau neu alcohol, neu broblemau gyda’u hiechyd.

Mae'n bosibl nad yw gwasanaethau lleol yn gwybod am bobl sy’n cysgu allan oherwydd eu bod o’r golwg, yn cysgu ar wahanol adegau o’r dydd neu’r nos, ac yn symud o le i le.

Nid yw pawb sy’n cysgu allan yn ymwybodol fod cyngor a chefnogaeth ar gael iddynt.

Sut gallwch chi helpu

Trwy ddweud wrthym fod rhywun yn cysgu allan, byddwch yn helpu i ddod â’r unigolyn hwnnw neu honno i gysylltiad â’r gwasanaethau lleol sydd ar gael.

Amdanom

Rydym yn wasanaeth sy’n galluogi i’r cyhoedd dynnu sylw awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr at bobl sy’n cysgu allan yn eu hardal.

Rydym yn cael ein hariannu gan y Llywodraeth fel rhan o’i ymrwymiad i roi terfyn ar gysgu allan. Rydym yn ceisio rhoi cyfle i’r cyhoedd weithredu wrth weld rhywun yn cysgu allan, a chynnig y cam cyntaf y gall rhywun ei gymryd i sicrhau bod pobl sy’n cysgu allan yn dod i gysylltiad â’r gefnogaeth a’r gwasanaethau lleol sydd ar gael iddynt.

Cwestiynau cyffredin

  • A ddylwn i holi pobl am eu sefyllfa?

Nid oes angen mynd at rywun sy’n ddieithr i’w holi am eu sefyllfa. Gwaith gwasanaethau lleol yw hyn. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw cysylltu â StreetLink a rhoi manylion i ni am yr unigolyn sy’n cysgu allan.

  • Beth am bobl yr wyf wedi eu gweld yn cysgu allan ers amser maith?

Mae'n bosibl y bydd gan rai pobl hanes hirach o gysgu allan, a bod gwasanaethau lleol yn gwybod amdanynt. Efallai y bydd angen cefnogaeth fwy hirdymor ar y rhain i’w helpu i gefnu ar y strydoedd. Gallai hyn gynnwys pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl neu rai sy’n methu â chael mynediad at wasanaethau yn yr ardal lle maent yn cysgu allan.

Mae'n dal yn bosibl i chi ddefnyddio StreetLink i roi gwybod i ni am y bobl hyn. Efallai y bydd eu sefyllfa’n golygu na fyddwch yn gweld newid yn digwydd yn syth.

  • Beth os rwy’n adnabod rhywun sy’n ddigartref ond heb fod yn cysgu allan?

Cysgu allan yw’r arwydd mwyaf gweladwy o ddigartrefedd. Mae pobl eraill sy’n ddigartref ac mewn llety dros dro, fel hosteli. Hefyd mae unigolion a theuluoedd sy’n mynd yn ddigartref ond yn dod o hyd i drefniant dros dro, fel aros gyda ffrindiau neu deulu. Gall y grŵp hwn o bobl fynd at eu gwasanaeth Opsiynau Tai yn y Cyngor Lleol i gael cyngor a chymorth.

I gael mwy o wybodaeth ewch i: Cefnogaeth a Chyngor

  • Beth am bobl sydd ar y stryd sydd efallai heb fod yn cysgu allan?

Mae'n bosibl y bydd rhai pobl sy’n ymhél â gweithgareddau ar y stryd, fel yfed neu gardota, sy’n ymddangos fel pe baent yn cysgu allan ond sydd mewn gwirionedd â rhywle i aros.

Mae'n bosibl bod angen gwahanol fath o ymateb gan wasanaethau lleol ar y rhain, ac mae hyn yn golygu efallai na fyddwch yn gweld newid yn syth.

Nid yw hyn yn golygu eich bod wedi cysylltu â StreetLink yn ofer. Mae wastad yn well cysylltu â ni i roi gwybod am rywun sy’n cysgu allan, er mwyn i wasanaethau lleol allu darparu cefnogaeth os bydd angen. 

Nodwch – ar hyn o bryd dim ond yng Nghymru a Lloegr y mae StreetLink yn gweithredu.